• Giá trị những lá bài đi kèm trong quẻ 32 lá

    Trong quẻ 32 lá, những lá bài đi kèm có một giá trị độc đáo. Sự độc đáo này được phân định một cách rõ ràng lá bên phải và lá...
  • Ý nghĩa lá bài trong quẻ 36 lá

    Quẻ 36 lá là quẻ cổ xưa nhất được áp dụng từ nguyên thủy Tarot chuyển sang bài cào. Phương pháp này là phương pháp phối hợp...
  • Ý nghĩa lá bài trong quẻ 52 lá

    Về phương diện bóc bói, ý nghĩa và giá trị riêng rẽ từng lá bài chưa đủ để ước đoán một quẻ khi đã bày xong. Trái lại phải cần...