• Xem bói bài tây

    Trải qua nhiều giai đoạn biến chuyển, vì hình thức phức tạp khó nhớ của các lá Tarot, hơn thế nữa, 78 lá này còn phân chia...
  • Ý nghĩa những là bài gặp nhau

    Trong một quẻ bài sự gặp gỡ của những lá bài đồng giá trị rất hiếm, tuy nhiên không phải không hề có. Dĩ nhiên sự gặp gỡ này,...