• Thuật thôi miên là gì

    Thuật thôi miên là kĩ thuật dẫn dắt người ta đi vào trạng thái nửa ngủ nửa thức. Trong trạng thái này, ý thức của người ta...
  • 12 lĩnh vực ứng dụng của thuật thôi miên

    Ứng dụng thường thấy của thuật thôi miên là điều tiết thần kinh; thật ra con người có khả năng tự điều tiết thần kinh; nhưng...