Phân đoạn dự án trong revit

Thứ bảy , 01/11/2014, 20:15 GMT+7
     

Điều này cho phép bạn tạo ra tài liệu giai đoạn dự án cụ thể, hoàn thành theo lịch trình. Đối với khách hàng, bạn có thể tạo ra một tiến độ thời gian sơ đồ giai đoạn 3D cụ thể.

Trong bài tập, bạn làm việc trong một mô hình xây dựng đơn giản yêu cầu phải đổi mới, tạo ra các giai đoạn mới, phá hủy bức tường và cửa ra vào hiện có, thêm các yếu tố xây dựng mô hình mới. Sau đó, bạn áp dụng thẻ phòng cho các phòng khác nhau theo từng giai đoạn.

I.  SỬ DỤNG GIAI ĐOẠN

Trong bài tập tiếp theo, bạn làm việc trong một mô hình xây dựng đơn giản mà đòi hỏi phải đổi mới.

Bạn tạo ra giai đoạn mới, phá hủy bức tường và cửa ra vào hiện tại, sau đó thêm các bức tường và cửa ra vào ở một vị trí khác nhau. Điều này làm thay đổi phòng của mô hình xây dựng và tổng diện tích.

❖ Các điều kiện phân giai đoạn sơ đồ hiện hành

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 1.

Khi tạo một dự án mói, hai giai đoạn tồn tại theo mặc định: hiện tại (Existing) và xây dựng mới (New Construction).

Khi bạn thêm các yếu tố mới vào mô hình xây dựng, chúng được chỉ định vào giai đoạn xây dựng mới theo mặc định. Việc chỉ định giai đoạn được điều khiển bởi một thiết lập trong thuộc tính sơ đồ.

Bạn cóthể kiểm soát các giai đoạn mặc định và xem thiết lập giai đoạn bằng cách thay đổi các thiết lập bên trong một mẫu (template). Trước tiên, bạn phải thay đổi các thiết lập thuộc tính sơ đồ và định nghĩa giai đoạn trong một file mẫu, sau đó các yếu tố xây dựng mô hình mới được chỉ định vào một giai đoạn theo các thiết lập này.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Phasing, lưu ý Phase Filter được chọn Show All và Phase được chọn New Construction.

Nghĩa là tất cả các yếu tố mô hình xây dựng, bất kể giai đoạn, đểu hiển thị trong sơ đồ này. Bất kỳ một yếu tố mới mà bạn thêm vào mô hình xây dựng đều được chỉ định vào giai đoạn New Construction.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn tường bên ngoài bất kỳ.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Phasing, chú ý là Phase Created được chọn New Construction và Phase Demolished được chọn None.

❖ Thay đổi giai đoạn của các yếu tốxây dựng mô hình hiện có

Trong vùng vẽ, vẽ một khung chọn bao quanh toàn bộ mô hình xây dựng để chọn tất cả các yếu tố trong đó.

Nếu đây là một tòa nhà nhiều tầng, bạn chọn mô hình xây dựng trong sơ đồ 3D để đảm bảo chọn tất cả các thành phần.

Sau khi thả chuột, tất cả các yếu tố mô hình xây dựng, bao gồm các thẻ cửa, được đánh dấu màu đỏ. Thẻ cửa không phải là giai đoạn cụ thể và phải được lọc ra khỏi sự lựa chọn.

Trên tab ngữ cảnh Modify / Multi-Select > Filter > nhấp chọn Filter.

Trong hộp thoại Filter, bỏ chọn Door Tags và nhấp OK.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Phasing, Phase Created được chọn Existing và nhấp Apply.

Chú ý: Đường nét của các bức tường và cửa ra vào được hiển thị màu xám thay vì màu đen là do các thiết lập giai đoạn và lọc giai đoạn trong các thuộc tính sơ đồ.

Bởi vì đây là một dự án cải tạo, nó đòi hỏi một sơ đồ phẳng để phá hủy và xây dựng mới. Sau khi tạo ra các sơ đồ, bạn chỉnh sửa các thuộc tính sơ đồ cho từng sơ đồ giai đoạn cụ thể.

❖ Tạo các sơ đồ giai đoạn cụ thể.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp chuột phải vào Level 1 và chọn Rename.

Hộp thoại Rename hiển thị, nhập Level 1 - Existing và nhấp OK.

Chương trình hỏi bạn có muốn đổi tên tương ứng với mức cao độ và sơ đồ. Điều này đề cập đến sơ đồ trần và đường mức có thể nhìn thấy trong bất kỳ sơđồcao độ

Bởi vì đây là một sơ đồ giai đoạn cụ thể,bạn không muốn đổi tên các sơ đồ và mức cao độ tương ứng. Nhấp No.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp phải vào Level 1 - Existing và chọn Duplicate View> Duplicate.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp phải vào Copy of Level 1 - Existing, và chọn Rename.

Hộp thoại Rename View hiển thị, nhập Level 1 - Demo và nhấp OK.

Bây giờ bạn cần phải có một sơ đồ sàn riêng cho mô hình xây dựng hiện hành và phá hủy sơ đồ.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp đúp vào Level 1 - Existing để kích hoạt sơ đồ này.

Trong cửa sổ Properties, bên dưới Phasing, tại Phase, chọn Existing, và nhấp OK. Đường nét của các bức tường và cửa ra vào trở về màu đen.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp đúp vào Level 1 - Demo để kích hoạt sơ đồ này.

Chú ý kiểu đường vẫn là màu xám. Bạn cần phải phóng to để nhìn thấy điều này.

Sơ đồ này sử dụng một kiểu đường khác vì thuộc tính giai đoạn của sơ đồ này được thiết lập là New Construction. Trên một dòng thời gian hợp lý, xây dựng mới xảy ra sau xây dựng hiện có, với tất cả các yếu tố mô hình xây dựng có liên quan. Do mối quan hệ thời gian này,ghi đè đồhọa được sử dụnglàm cho các yếu tố "cũ" sử dụng kiểu đường màu xám. Bạn sẽ thay đổi các thiết lập này.

Tiếp theo, bạn sử dụng các bộ lọc giai đoạn để xác định có yếu tố mô hình xây dựng hiển thị trong một sơ đồ cụ thể.

Định nghĩa bộ lọc giai đoạn.

Trên tab Manage > Phasing > nhấp chọn Phases.

Trong hộp thoại Phasing, nhấp vào tab Phase Filters. Có năm giai đoạn bộ lọc mặc định. Tuy nhiên, trong trường hợp này, bạn cần một bộ lọc lọc tấtcả các giai đoạn vào một mục với một chế độ ghi đè đồhọa đặc biệt.

Nhấp vào New.

Một bộ lọc giai đoạn mới được hiển thị ở dưới cùng của danh sách Filter Name.

Bên dưới Filter Name, nhập Composite Plan.

Tại hàng Composite Plan, bên duới New, chọn Overridden.

Bộ lọc này sử dụng ghi đè đồ họa để thiết lập sự hiển thị của tất cả các yếu tố mô hình xây dựng: New, Existing, Demolished, và Temporary.

❖ View graphic overrides

Nhấp tab Graphic Overrides. Tab này xác định sự xuất hiện của các yếu tố mô hình xây dựng theo tình trạng giai đoạn. Tình trạng giai đoạn phụ thuộc thời gian. Bạn có thể thay đổi màu sắc đường cắt và hình chiếu cho đối tượng bị phá hủy.

Bên dưới Phase Status, chọn Demolished.

Trong hàng Demolished, bên dưới Cut > Lines, chọn kiểu đường.

Trong hộp thoại Line Graphics, nhấp vào giá trị Color.

Trong hộp thoại Color, chọn màu đỏ (Red). Nhấp OK hai lần.

Cùng phương pháp trên, chỉ định màu đỏ cho kiểu đường Projection/Surface trên hàng Demolished.

❖ Thay đổi kiểu đường cắt và nền cho đối tượng mới

Thay đổi kiểu đường tại New > Cut > Lines chọn màu xanh.

Tại New > Cut > Patterns chọn màu xanh sáng.

Trong hộp thoại Phasing, nhấp OK.

Tiếp theo, bạn bắt đầu phá dỡ. Có hai cách để phá hủy một phần tử. Bạn có thể chọn và thay đổi thông số Phase của nó để phá hủy hoặc bạn có thể sử dụng công cụ Demolish.

❖ Phá hủy các yếu tố mô hình xây dựng

Trên tab Manage > Phasing > nhấp chọn Demolish. Trong vùng vẽ, chuột hiển thị như một cái búa.

Chuyển đến nhấp chọn các bức tường bên trong tại một thời điểm, các bức tường hiển thị như đường đứt nét trong hình bên:

Khi bạn nhấp vào mỗi bức tường, bức tường thay đổi hiển thị chuyển sang một đường đứt đoạn màu đỏ. Nó đã được ghi đè lên hiển thị đã được thiết lập cho các đối tượng bị phá hủy trong các bước trước.

Chú ý rằng các cửa ra vào hiển thị nhu bị phá hủy ngay cả khi bạn đã không cụ thể phá hủy chúng. Đó là bởi vì cửa ra vào là các yếu tố lưu trữ trên chủ thể tường. Khi phá hủy chủ thể, bạn phá hủy tất cả các yếu tố được gán lên chủ thể đó.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp đúp vào Level 1 - Existing.

Lưu ý là các bức tường bị phá hủy tiếp tục hiển thị bởi vì bộ lọc tầm nhìn giai đoạn được thiết lập Show All.

❖ Bổ sung cấu trúc mới

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp đúp vào Level 1 - Demo.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Phasing, tại Phase Filter, chọn Show Previous + New, nhấp Apply.

Các bức tường bị phá hủy không còn hiển thị.

Trên tab Architect > Build > nhấp chọn Wall.

Trên cửa sổ Properties, nhấp vào Type Selector, chọn kiểu tường Basic Wall: Interior - 4 7/8" Partition (1 -hr).

Trong vùng vẽ, vẽ thêm một bức tường dài ngang và sau đó thêm bốn bức tường ngắn thẳng đứng giữa nó và bức tường bên ngoài trên.

Trên tab Architect > Build > nhấp chọn Door.

Trên cửa sổ Properties, nhấp vào Type Selector, chọnkiểu cửa Sgl Flush: 34" X 84".

Trong vùng vẽ, thêm một cánh cửa dẫn vào mỗi phòng. Nhấp vào mũi tên điều khiển để điều chỉnh việc mở và hướng mặt cửa.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp đúp vào Level 1 - Existing.

Lưu ý trong sơ đồ này vẫn còn hiển thị tường và cửa ban đầu.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp đúp vào Level 1 - Demo.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Phasing, tại Phase Filter, chọn Composite Plan, nhấp Apply.

Sơ đồ hiển thị cấu trúc như hình bên:

Bộ lọc giai đoạn sơ đồ phức hợp sử dụng ghi đè đồhọa và hiển thị phá vỡ với nét gạch đỏ, mới được thể hiện trong màu xanh và hiện tại ở chế độ bán sắc.

Chú ý rằng tất cả các yếu tố mô hình xây dựng hiển thị bằng cách sử dụng các bộ lọc phức hợp.    

❖ Tạo một sơ đồ cấu trúc mới.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Phasing, tại Phase Filter, chọn Phase Filter to Show Previous + Demo, nhấp Apply.

Sơ đồ hiển thị kết cấu như hình:

Trong trình duyệt Project Browser, nhấp chuột phải vào Level 1 - Demo > Duplicate View> nhấp chọn Duplicate.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp chuột phải vào Copy of Level 1 - Demo và chọn Rename. Hộp thoại Rename hiển thị, nhập Level 1 - New, nhấp OK.

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans, nhấp đúp vào Level 1 - New.

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Phasing, tại Phase Filter, chọn Show Previous + New, nhấp Apply.

Sơ đồ mô hình xây dựng đổi mới được hiển thị như hình bên:

Bộ lọc này sẽ hiển thị tất cả các thành phần ban đầu không phá hủy (Show Previous) và tất cả các thành phần mới được thêm vào mô hình xây dựng (+ New).

Trên thanh Quick Access, nhấp biểu tượng Default 3D View.

Trên thanh View Control, nhấp vào biểu tượng Model Graphics Style > chọn Shaded with Edges.

Tất cả các yếu tố này được hiển thị trong sơ đồ này, bất kể giai đoạn, bởi vì bộ lọc giai đoạn được thiết lập Show All. Bạn có thể tạo ra nhiều sơ đồ 3D hiển thị từng giai đoạn cũng giống như bạn đã làm với sơ đồ sàn.

Nếu cần thiết, xoay mô hình xây dựng, bạn có thể nhìn thấy các bức tường bị phá hủy, được hiển thị màu đỏ.

Chú ý rằng tất cả các yếu tốđược hiển thị bằng cách sử dụng các vật liệu được xác định bằng cách ghiđè đồ họa.

Trong phần tiếp theo, bạn áp dụng thẻphòng giai đoạn cụ thể để các phòng khác nhau với từng giai đoạn và quan sát sự khác biệt trong bảng liệt kê phòng giai đoạn cụ thể.

II. SỬ DỤNG THẺ PHÒNG PHÂN ĐOẠN CỤ THỂ

Bạn thêm thẻ phòng để xây dựng một mô hình có nhiều giai đoạn. Sơ đồ sàn đã được tạo hiển thị từng giai đoạn của dự án: điều kiện hiện có, phá hủy và xây dựng mới. Khi quá trình đổi mới tiếp tục, các phòng thay đổi cả hai: định nghĩa và kích thước, thông tin trên mỗi báo cáo thẻ phòng được điều chỉnh sao cho phù hợp.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 1 - Existing.

Chú ý rằng sơ đồ này là mô hình xây dựng ban đầu.

Trong trình duyệt Project Browser > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 1 - Demo. Theo sơ đồ này, các bức tường được đánh dấu hiển thị sự phá hủy bằng cách sử dụng kiểu đường nét đứt. Những bức tường này cùng hiển thị màu đỏ trong sơ đồ 3D.

Trong trình duyệt Project Browser > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 1 - New.

Trong sơ đồ này, bạn có thể nhìn thấy những bức tường mới được thêm vào mô hình xây dựng. Ba sơ đồ sàn ở mức Level 1 cho thấy sự tiến triển của công cuộc đổi mới. Bạn cũng có thể thấy rằng số lượng căn phòng kích thước và vị trí thay đổi tùy thuộc vào giai đoạn của dự án.

Tất cả các đường biên của phòng là giai đoạn cụ thể: do đó, thông tin báo cáo thẻ phòng dựa trên giai đoạn của sơ đồ trong đó các phòng đã được thêm vào.

Trên tab Manage > Phasing > nhấp chọn Phases.

Trong hộp thoại Phasing, trên tab Project Phase, lưu ý có hai giai đoạn quy định trong dự án này. Giai đoạn 1 là điều kiện hiện có và giai đoạn 2 là dành cho phá dỡ và xây dựng mới. Nhấp OK.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 1 - Existing, và phóng lớn sơ đồ.

Trên tab Architect > Room & Area > nhấp chọn Room.

Trong vùng vẽ, rê chuột vào trong mỗi phòng lớn và nhấp chuột để tạo ra một phòng và đặt một thẻ phòng.

Nhấp Modify.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 1 - New.

Bắt đầu từ căn phòng ởgóc trái trên, nhấp chuột vào trong mỗi phòng và di chuyển sang phải.

Chú ý: hai phòng ở các góc dưới cùng giai đoạn hiện tại và giai đoạn mới, nhưng có số phòng khác nhau.

Trong trình duyệt Project Browser, mở rộng Views (all) > Floor Plans > nhấp đúp vào Level 1 - Demo.

Trên tab Architect > Room & Area > Tag > nhấp chọn Room Tag.

Nhấp chuột đặt thẻ phòng vào ba phòng liền kềvới tường bên ngoài ở bên dưới. Lệnh thẻ phòng cho phép bạn gán thẻ vào phòng hiện có. Nhấp Modify.

Chú ý: các thẻ phòng trong sơ đồ này có số phòng thẻ tương tự như các thẻ trong sơ đồ hiển thị cấu trúc mới. Bởi vì cùng một giai đoạn được chỉ định cho cả hai sơ đồ. Trong trường hợp này, cả hai sơđồđược chỉ định cùng một giai đoạn chưa có bộ lọc giai đoạn khác.

❖ Tạo liệt kê phòng từng giai đoạn cụ thể.

Trên tab View > Create > Schedules > nhấp chọn Schedule/Quantities.

Trong hộp thoại New Schedule, bên dưới Category, nhấp chọn Rooms. Bên phải, nhập vào khung Name tên bảng: Room Schedule-Exiting chọn Schedule building components, bên dưới Phase chọn Existing. Nhấp OK.

Hộp thoại Schedule Properties hiển thị, bên dưới bảng Available fields, lần lượt nhấp đúp vào Number và Area để các trường này chuyển sang bảng Schedule fields (in order).

Trên tab Sorting/Grouping, chọn tùy chọn Grand totals với đặc tính Total only (chỉ tổng cộng).

Trên tab Fomatting, bên dưới Fields chọn Area, bên dưới Field formating chọn Calculate totals. Nhấp OK.

Bảng liệt kê Room Schedule-Exiting hiển thị danh sách và diện tích các phòng hiện có (6 phòng).

Tương tự bạn lạo tiếp bảng liệt kê phòng Room Schedule-New Construction.

Chủ ý: trong mỗi giai đoạn lịch trình cụ thể, thông tin phòng khác nhau dựa trên giai đoạn của sơ đồ các thẻ. Ngoài ra, lưu ý xây dựng mới có ít hơn 2,08 m2 tổng số diện tích so với mô hình xây dựng ban đầu. Bởi vì các bức tường nội thất bổ sung trong xây dựng mới chiếm nhiều không gian hơn so với ban đầu.  .

Nguồn: Nhóm VHP
Phan doan du an du an phan doa du an trong revit phan doan du an revit giai doan revit