Dữ kiện thời gian để xem quẻ kinh dịch

Mỗi người hay mỗi sự việc có một lần duy nhất xuất hiện trong không gian hay trong vũ trụ này. Người tiền sử xưa căn...