Chia sẻ tọa độ giữa các mô hình xây dựng

Thứ bảy , 01/11/2014, 20:40 GMT+7
     

Bạn cũng có thể sử dụng chia sẻ tọa độ với các file DWG liên kết. Khi các sơ đồ dự án Revit được xuất sang DWG, dự án hoặc phối hợp chia sẻ có thể được quy định tại hộp thoại Options Export.

1. Thu và công bố tọa đ

Trong bài tập này, bạncông bố tọa độ từ một file dự án chủ đến hai tòa nhà khác có liên kết đến dư án. Filechủ bao gồm chủ yếu các thành phần đất xây dựng.

Khi liên kết một dự án Revit MEPvàodự án khác (dự án chủ), bạn có thể chọn sử dụng tọa độ của dự án chủ hoặc dự án được liên kết. Trong hầu hết các trường hợp, chủ dự án bao gồm chủ yếu là các thành phần đất xây dựng và các dự án liên kết có chứa các mô hình xây dựng, tọa độ dự án chủ được sử dụng. Điều này đảm bảo tất cả các mô hình xây dựng liên kết xác định vị trí của chúng đối với các dữ liệu địa hình.

Khi đang làm việc trong dự án chủ, bạn có thể công bố tọa độ của các file liên kết. Điều này sẽ gửi thông tin tọa độ đến với dự án liên kết để cho hệ thống tọa độ nội bộ của chúng phù hợp với dự án chủ.

Bạn cũng có thể có được tọa độ khi làm việc trong dự án chủ. Trong trường hợp này, file chủ có được tọa độ của một file liên kết đã chỉ định. Bạn có thể làm điều này trong trường hợp khi liên kết đến một DWG có một hệ thống tọa độ đã thành lập mà bạn muốn dự án chủ làm theo.

Công bố tọa độ

Trong vùng vẽ, đảm bảo sơ đồ Level 1 đang được kích hoạt.

Trên tab Manage > Project Location > Coordinates > nhấp chọn Publish Coordinates.

Như đã nêu trong thanh trạng thái, bây giờ bạn phải chọn một dự ánliên kết.

Trong vùng vẽ, nhấp chọn Condo Complex. Đây là mô hình xây dựng ở bên trên trung tâm dự án chủ.

Hộp thoại Location Weather and Site hiển thị. Trên tab Site, nhấp chọn Location 1 và nhấp OK.

Trên thanh trạng thái, thông báo cho bạn biết vẫn còn trong chế độ Publish Coordinates và Revit MEP đang đợi bạn chọn một liên kết khác.

Nhấp Modify để kết thúc quá trình Publish Coordinates.

Bạn đã công bố các tọa độ của dự án chủ đến dự án liên kết.Cả hai dự án hiện nay chia sẻ một hệ thống tọa độ và có thể liên kết với dự án khác bằng cách sử dụng hệ thống tọa độ này chung.

2.  Thay đổi địa điểm một dự án vi Shared Coordinates

Khi một mô hình Revit MEP được liên kết vào một dự án chủ, nó được đặt tại một địa điểm cụ thể.

Cho đến khi tọa độ được chia sẻ giữa các liên kết và mô hình chủ, vị trí này không được lưu bên ngoài của dự án chủ. Tuy nhiên, nếu tọa độ được công bố từ file chủ để liên kết dự án, sau đó địa điểm được lưu trong các file liên kết. Vị trí này được định nghĩa như là một địa điểm quy định đối với gốc của file chủ.

Các file liên kết bằng cách sử dụng tọa độ chia sẻ phải có ít nhất một vị trí xác định, nhưng có thể có nhiều địa điểm bổ sung. Một trường hợp của một file liên kết với nhiều địa điểm là một mô hình nguyên mẫu của một căn nhà được đặt trên 3 lô khác nhau. Ba địa điểm có thể được đặt tên là Lô A, LôB, và Lô C. Mỗi của các lô này chỉ đơn giản là một vị trí khác nhau cho cùng một thiết kế nhà.

Mỗi vị trí của các địa điểm sau đó có thể được lưu trong các file liên kết để tham khảo. Điều này làm cho có thể sử dụng các file cùng tòa nhà để đại diện cho cáo tòa nhà giống hệt nhau trên một sơ đồ đất xây dựng.

Trong bài tập này, bạn chỉđịnh và lưu các địa điểm của hai nhà phố, mặc dù cả hai mô hình có nguồn gốc từ một file liên kết. Bạn cũng có thể định lại vị trí ban đầu chia sẻ của dự án

a.  Chỉ định vị trí nhà phố

Trong vùng vẽ của của sơ đồsàn Level 1, di chuyển chuột lên nhàphố bên trái, đến khi các cạnh nổi sáng, nhấp chọn nó.

Trong cửa sổ Properties, bên dưới Other, chú ý giá trị của Shared Site là Not Shared. Nhấp chọn Not Shared cho Shared Location.

Bởi vì đây là lần đầu tiên bạn thiết lập chia sẻ tọa độ giữa máy chủ và các mô hình liên kết, một hộp thoại sẽ hiển thị nói cho bạn để hòa hợp các tọa độ. Có nghĩa là bạn cần phải chọn hệ thống tọa độ sẽ được chia sẻ bởi cả hai file. Điều này thực hiện một lần.

Trong hộp thoại Share Coordinates:

     •   Chọn Publish the shared coordinate system,

     •   Bên dưới Record Record selected instance as being positioned at location, nhấp vào Change.

Trong hộp thoại Location Weather and Site, nhấp Rename.

Trong hộp thoại Rename, nhập Lô A và nhấp OK.

Trong hộp thoại Location Weather and Site, nhấp OK.

Trong hộp thoại Select Location nhấp chọn Reconcile.

Trong cửa sổ Properties, bên dưới Other, tại Share Site hiển thị Lô A.

b.  Ràng buộc liên kết với một địa điểm cụ thể

Nhấp chọn mô hình xây dựng nhà phố ởbên phải của dự án chủ.

Sau khi một trường hợp liên kết đã được chỉ định một vị trí chia sẻ, thay đổi vịtrí của trường hợp đó có thể ảnh hưởng đến định nghĩa của vị trí đó được lưu với file liên kết. Khi ràng buộc một liên kết vào một vị trí, bạn chỉ có hai lựa chọn:

•   Di chuyển trường hợp đến một vị trí hiện tại chưa được sử dụng.

•   Ghilại vị trí hiện tại như một địa điểm.

Trong cửa sổ Properties, bên dưới Otherchú ý giá trị của Shared Site là Not Shared. Nhấp chọn Not Shared cho Shared Site

Trong hộp thoại Choose Location, thông báo rằng bạn không có một tùy chọn để có được hoặc công bố tọa độ. Bởi vì các tọa độ cho file liên kết này đã được chia sẻ. Nó chỉ cần để hòa hợp tọa độ một lần.

Tronc hộp thoại Choose Site, chọn Move instance to.

Chú ý: nút OK không hoạt động. Bởi vì bạn không thể chọn một vị trí nơi mà một trường hợp liên kết đã tồn tại. Bạn tạo ra vị trí Lô A trong các bước trước và nhà phố bên trái cư trú tại địa điểm đó.

Trong hộp thoại Choose Site, chọn tùy chọn thứ hai - Record current position as. Chú ý nút OK vẫn không hoạt động. Bởi vì Lô A hiện đang sử dụng, bạn không thể xác định lại vị trí của nó. Nhấp Change.

Trong hộp thoại Location Weather and Site, nhấp Duplicate. Nhập Lô B cho Name, nhấp OK.

Trong hộp thoại Location Weather and Site, đảm bảo lô B được chọn và nhấn OK.

Trong hộp thoại Select Site, chọn OK.

Trong cửa sổ Properties, bên dưới Other, tại Share Site hiển thị Lô B.

Bây giờ bạn có hai địa điểm khác nhau cho các mô hình xây dựng nhà phố: Lô A và Lô B.

c. Lưu các vị trí

Trên tab Manage > Manage Project > nhấp chọn Manage Links.

Trong hộp thoại Manage Links, nhấp tab Revit và sau đó chọn dự án nhà phố.

Nhấp vào Save Positions.

Trong hộp thoại Location Position Change, chọn Save, và nhấn OK.

Khi tạo một vị trí, nó không tự động lưu lại trong file liên kết. Để lưu một vị trí, bạn phải vào hộp thoại Manage Links và lưu địa điểm đó.

Chú ý: Nếu cố gắng đóng một file chủ mà không lưu sự thay đổi vị trí cho các file liên kết, bạn sẽ nhận được nhắc nhở để lưu địa điểm cho các file liên kết.

Trong hộp thoại Manage Links, chú ý tùy chọn Locations Not Saved cho dự án nhà phố không còn được chọn. Nhấp OK.

Nhấp chọn nhà phố bên phải trong Lô B và kéo nó một khoảng cách ngăn treo hướng bất kỳ. Khi bạn thả chuột, một lời cảnh báo hiển thị.

Bạn đãdi chuyển một file liên kết đãđược lưu vào một vị trí cụ thể.Bạn có thể lưu vị trí mới, bỏ qua các cảnh báo hoặc hủy bỏ hành động.

Nhấp Cancel để quay trở lại nhà phố Lô B.

d.  Di chuyển lại một dự án

Nhấp chuột phải vào vùng vẽ chọn Zoom to Fit. Trên tab Manage > Project Location > Position > chọn Relocate Project.

Đây là một quá trình hai nhấp. Nhấp chuột đầu tiên xác định điểm bắt đầu di chuyển. Nhấp lần thứ hai chỉ định điểm cuối di chuyển.

Nhấp đúng vào hướng bắc của địa hình đất xây dựng và ngay dưới biểu tượng North elevation. Di chuyển chuột sang bên trái theo chiều ngang khoảng 15000 mm và nhấp chuột để di chuyển gốc chia sẻ.

Chú ý: địa hình đất xâydựng và các mô hình xây dựng liên kết không còn xếp thẳng hàng, và các dự án liên kết đưọc di chuyển một khoảng cách so với gốc.

Trên thanh Quick Access nhấp chọn Undo để trở về vị trítrước đó.

Nhấp biểu tượng Save ????để lưu kết qủa. Nhấp nút Close ???? đóng cửa sổ file

Trong phần sau, bạn làm việc với một trong các dự án liên kết. Bạn không thể làm việc đồng thời một file chủ và một trong những file liên kết của nó trong cùng một phiên của Revit MEP.

3.  Làm việc với một mô hình Xây dựng Liên Kết

Sau khi một file đã được liên kết vào file chủ và tọa độ của nó được chia sẻ, file liên kết có chứa thông tin vềvị trí của nó đối với file chủ. Khi mở file liên kết, có thể chọn các địa điểm nào được xác định là vị trí hoạt động màbạn muốn làm việc. Ngoài ra, nếu các mô hình khác được liên kết vào cùng file chủ, bạn có thể liên kết với chúng và giữ chúng đúng vị trí.

Sau đây bạn sẽ làm việc trên mô hình xây dựng nhà phố và thay đổi vị trí của nó. Trên thanh Quick Access, nhấp biểu tượng Open.

Trong hộp thoại Open, điều hướng đến thư mục tư liệu của bạn đã tạo nhấp chọn file c_Townhouse và nhấn Open.

a.  Liên kết một dự án

Trong trình duyệt Project Browser, bên dưới Floor Plans > nhấp đúp vào 1st Floor

Dư án này hiện đang liên kết với file Site_Project.rvt. Nó nằm trong Lô A vàLô B bên trong file dự án đó. Ngoài ra, căn hộ đượcliên kết bên trong file Site_Project.rvt.

Trên tab Insert > Link > nhấp chọn Link Revit.

Trong hộp thoại Import/Link RVT, điều hướng đến thư mục tư liệu của bạn tạo:

•   Chọn c_Condo_Complex.

•   Đối với Positioning, chọn Auto - By Shared Coordinates. Nhấp Open.

Bởi vì mô hình xây dựng này chỉ có một vị trí đặt tên, nó được đặt tự động bên trong dự án chủ.

Thu nhỏ để xem mô hình xây dựng chung cư.

Khu căn hộ có vị trí liên quan đến vị trí hoạt động của mô hình xây dựng nhà phố. Các vị trí hoạt động hiện nay là Lô A.

b.  Thay đổi vị trí hoạt động

Trên tab Manage > Project Location > nhấp chọn Location.

Chú ý: Lô A là vị trí hoạt động hiện tại. Nhấp chọn Lô B,nhấp vào Make Current. Nhấp OK.

Chú ý: liên kết căn hộ đã định lại vị trí của chính nó như thể là nhà phố ở tại Lô B. Nhấp OK.

4. Quản lý địa điểm chia sẻ

Lệnh Location cho phép bạn tạo nhanh một vị trí mới. Vị trí mới này có thể được chỉ định sau bên trong một vị trí, hướng của sơ đồ là hướng bắc (North) và sử dụng công cụ Report Shared Coordinates,

a. Quản lý địa điểm

Trên tab Manage > Project Location > nhấp chọn Location. Trong hộp thoại Location Weather and Site > trêntab Site > nhấp nút Duplicate.

Trong hộp thoại Name, nhập Lô c và nhấp OK.

Trong hộp thoại Location Weather and Site, nhấp OK.

Lô c bây giờ tồn tại như một địa điển dù cho nó không được chỉ định như một trường hợp. Trong file chủ, bạn có thể chọn Lôc nếu cần thiết.

b. Định hướng sơ đồ đúng hưng Bắc (North).

Trên cửa sổ Properties, bên dưới Graphics, chọn True North cho Orientation và nhấp Apply.

Nhấp chuột phải vào vùng vẽ chọn Zoom to Fit.

Chú ý: sự định hướng của mô hình tương tự như dự án đất xây dựng.

c. Báo cáo tọa độ chia sẻ

Trên tab Manage > Project Location > Coordinates > nhấp chọn Report Shared Coordinates. Lệnh này cho phép bạn xác định vị trí của các yếu tố và các điểm trong mô hình đối với gốc tọa độ chia sẻ.

Nhấp vào bất kỳ thành phần hoặc ở bất kỳ vị trí nào trong vùng vẽ.

Trên thanh Options, hiển thị tọa độ liên quan đến hướng và khoảng cách so với gốc.

Nhấp biểu tượng Save ???? để lưu kết qủa. Nhấp nút Close ???? đóng cửa sổ chương trình Revit MEP.

5. Liệt kê các thành phần của file liên kết

Tiếp theo, bạn sẽ liệt kê các thành phần có trong file chủ và của tất cảcác file liên kết.

Khởi động chương trình Autodesk Revit Architecture 2011. Trên thanh Quick Access, nhấp biểu tượng Open.

Trong hộp thoại Open, điều hướng đến thư mục dữ liệu của bạn đã tạo, nhấp chọn file Site_Project.rvt và nhấn Open.

a. Tạo một lịch trình cửa

Đảm bảo sơ đồ sàn Level 1 là sơ đồ đang hoạt động.

Trên tab View > Create > Schedules > chọn Schedule/Quantities.

Trong hộp thoại New Schedule, bên dưới Category, chọn Doors và nhấn OK.

b. Chọn các trường đhiển thị trong bảng liệt kêcửa.

Trong hộp thoại Schedule Properties, nhấp vào tab Fields. Bên dưới trường Available, chọn Count, nhấp vào Add.

Bổ sung các trường còn lại và sắp xếp theo thứ tự sau:

•   Family and Type

•   Comments

•   Cost

Chọn tùy chọn Include elements in linked files. Nhấp OK.

Một bảng liệt kê cửa trong cả tổng thể dự án được tạo.

Để xem danh sách ngắn gọn tất cả các cửa trong khuôn viên dự án, bạn có thể sắp xếp dữ liệu liệt kê và một bảng danh mục kiểu cửa.

c.  Sắp xếp dữ liệu

Trongcửasổ Properties, bên dưới Other, nhấp Edit tạiSorting/Grouping.

Trong hộp thoại Schedule Properties, tại Sort by chọn Family. Chọn Grand totals, xóa dấu chọn tại Itemize every instance và sau đó nhấn OK hai lần.

Bôi vì đã không chọn Itemize every instance sẽ không liệt kê chi tiết từng loại cửa, chỉ tính tổng số cho từng loại cửa trong các tòa nhà của dự án

Bạn đã tạo ra một bảng liệt kê của các cửa ra vào trong các file chủ và tất cả các file liên kết của một dự án. Dữ liệu được sắp xếp tạo ra một danh sách tổng hợp của các thành phần.

Nguồn: Nhóm VHP
Toa do du an lien ket du an mo hinh lien ket lien ket xay dung xay dung toa do mo lien ket