Cách bói bài 32 lá

Thứ bảy , 21/03/2015, 13:00 GMT+7
     

Các lối này được xem là những lối xuât sứ gần nhất với bài Tarot và sau đây, chúng ta bắt đầu bằng lối dàn 3 lá.

1 - PHƯƠNG PHÁP 3 LÁ

Việc trước nhất, chúng ta xào bài cho thật đều, chẻ bằng tay trái và luôn luôn ghi nhớ bất cứ với phương pháp nào, khi chẻ bài cũng đều chẻ bằng tay trái.

Xong đâu đấy, chúng ta bắt đầu rút 3 lá, rút ở đâu cũng được, trên bộ bài, dưới bộ bài, hoặc ở giữa bộ bài, miễn khi rút chúng ta nên rút 3 lá nằm kế cận nhau là được.

Rút 3 lá chúng ta lật ngửa ra, trải xuống bàn. Nếu trong 3 lá nầy, có 2 lá cùng màu, thí dụ 2 lá màu đỏ (Rô, Cơ hoặc 2 Rô hay 2 Cơ) 2 lá màu đen (Chuồn, Bích hoặc 2 lá Chuồn hau 2 lá Bích) lá thứ 3 màu khác, chúng ta lấy 1 trong 2 lá cùng màu nằm ở phía trái đem vào làm lá đầu tiên của quẻ.

Thí dụ khi rút 3 lá đầu tiên và lật ngửa lại, chúng ta có các lá như sau:

Già chuồn – 9 cơ – 7 bích

Chúng ta ghi nhận trong 3 lá có 2 lá cùng màu đen là già chuồn và 7 bích. Theo thể thức trên chúng ta lấy lá già chuồn cho vào quẻ vì lá già chuồn nằm ở phía trái 2 lá còn lại là 9 cơ và 7 bích đều được bỏ sang bên.

Một thí dụ khác. Khi lật ngửa 3 lá bài đàu tiên chúng ta có như sau:

7 Rô – đầm chuồn – 8 chuồn

Không cần dong dài, chúng ta cũng biết lá bài được chọn để cho vào quẻ là lá đầm chuồn.

Phần khác, nếu 3 lá rút ra và lật ngửa lại đều cùng màu đen (Chuồn, Bích) hoặc cùng màu đỏ (Cơ, Rô) Hoặc cả 3 đếu khác màu nhưng đồng giá trị (thí dụ 3 lá 7, 3 lá bồi, 3 lá già v.v. ). Trường hợp này chúng ta lấy trọn cả 3 lá cho vào quẻ.

Thí dụ, khi rút 3 lá đầu tiên, lật ngửa lại, chúng ta có các lá như sau:

Bồi bích – già chuồn – 10 chuồn hoặc:

7 chuồn – 9 chuồn – bồi chuồn hoặc:

Đầm bích – bồi chuồn – 7 bích hoặc:

7 cơ – 8 rô – đầm rô hoặc:

9 cơ – già cơ – ách cơ

Chúng ta thấy trong các thí dụ nầy cả 3 lá đều cùng màu đen, hoặc cùng màu đỏ, tức nhiên heo nguyên tắc căn bản chúng ta lấy trọn 3 lá cho vào quẻ. Như thế chúng ta đã có 3 lá đầu tiên trong quẻ.

Một thí dụ khác. Khi lật ngửa 3 lá đầu tiên, chúng ta có như sau:

7 cơ – 7 bích – 7 chuồn hoặc:

Già rô – già cơ – già bích hoặc:

9 bích – 9 chuồn – 9 rô

Chúng ta thấy trong 3 thí dụ nầy các lá đều không cùng màu, nhưng cùng giá trị với nhau, nghĩa là 3 lá 7 (7 cơ, 7 bích, 7 chuồn) 3 lá gìa ( già rô, già cơ, già bích) 3 lá 9 (9 bích, 9 chuồn, 9 rô). Theo nguyên tắc căn bản, 3 lá bài cùng giá trị sẽ được chọn cả 3, chúng ta lấy hết 3 lá cho vào quẻ làm 3 lá đầu tiên của quẻ.

Bây giờ chúng ta còn 29 lá bài và trong quẻ 1 lá (nếu là trường hợp thứ nhứt) hoặc 3 lá (nếu là trường hợp thứ nhì).

Trong số 29 lá nầy, chúng ta xào, chẻ lại rút 3 lá như lần đầu và cũng chiếu theo căn bản thường lệ là lấy một lá ở phía trái cho vào quẻ (nếu là trường hợp có hai lá cùng màu hoặc cùng giá trị) hoặc lấy cả 3 lá nếu 3 lá cùng màu hay cùng giá trị đúng theo lần rút đầu tiên. Những lá chọn được trong lần rút thứ nhì nầy được đặt vào phía phải của những lá đã có trong quẻ, dĩ nhiên những lá không được chọn sẽ để sang bên với những lá loại ra lần đầu.

Chúng ta còn lại trên tay 26 lá bài, vẫn như 2 lần trước, xào, chẻ, rút 3 lá và chiếu căn bản thông thường, chúng ta chọn I lá (nếu là trường hợp thứ nhứt) hoặc cả 3 lá (nếu là trường hợp thứ nhì). Những lá chọn được sẽ được đặt vào quẻ ở phía phải những lá đã có và những lá bị loại đều được để sang bên với những lá đã loại trong 2 lần trước.

Còn lại trên tay chúng ta 23 lá, vẫn như những lần trước, chúng ta rút 3 lá, chọn những lá cần dùng, loại những á không cần dùng.

Việc kế tiếp cho đến khi trên tay chúng ta không còn lá bài nào. Bây giờ chúng ta nhìn vào quẻ xem đã đủ 12 lá chưa. Nếu đủ 12 lá là quẻ đã thành. Đồng thời chúng ta tìm trong số 12 lá nầy xem có lá bài tượng trưng người xem quẻ không. Nếu có chúng ta sẽ rút 1 lá khác trogn số nhũng lá bài đã loại ra từ trước, thay lá bài nầy vào chỗ lá bài tượng trưng và lấy lá bài tượng trưng đem về phía chốt, lá bài nầy là lá thứ 13 của quẻ.

Mooth trường hợp khác, nếu sau khi rút nhiều loạt 3 lá, đến khoogn còn lá nào trên tay chúng ta, chúng ta xem lại trong quẻ được 13, dĩ nhiên chúng ta cũng tìm lá bài trượng trưng đem về đằng sau, ở ngôi thứ 13.

Nếu trong 13 lá nầy không có là bài tượng trưng, chúng ta phải tìm lá bài ấy trong số những lá bài bị loại và lần nầy không thể đặt lá bài tượng trưng vào phía phải của 13 lá trong quẻ, vì đã thừa đi 1 lá và quẻ sẽ có con số chẵn.

Theo nguyên tắc căn bản; quẻ nầy là số lẻ, nên lá bài tượng trưng chỉ được đạt trên 13 lá trong quẻ mà thôi.

Thêm trường hợp đắc biệt và cũng là trường hợp rất thông thường và gần như luôn luôn sảy ra. Đó là trường hợp khi rút lần lượt từng đợt 3 lá đến lúc trên tay chúng ta không còn lá nào, thế mà trong quẻ chưa đủ 12 lá. Trường hợp nầy, chúng ta phải lấy tất cả những lá bài trong những lá bài đã bị loại, trộn, xào, chẻ và rút tuwngf đợt 3 lá, y như những lần trước.

Các lá chọn được sẽ được đặt lần lượt vào phía phải của những lá trước và nhũng lá bị loại cũng bỏ sang bên. Đến khi nào trên tay chúng ta không còn lá bài nào nữa, chúng ta soát lại, xem đã đủ số 12 lá chưa. Nếu đủ chúng ta cũng tìm lá bài tượng trưng và đặt vào ngôi thứ 13, hay đặt trên 13 lá như đã nói ở trên. Trường hợp chưa đủ số, chúng ta lại phải xào trộn, chẻ nhũng lá đã loại ra lần thứ nhì và cũng tiếp tục rút từng 3 lá đặt nhũng lá chọn được vào phía phải của các lá trước và loại những lá không chọn để sang bên.

Trường hợp phải lập đi lập lại nhiều lần như thế, chúng ta sẽ gặp phải một bất ngờ chắc chắn phải có. Đó là khi trong quẻ đã đủ số 12 lá và 1 lá tượng trưng, mà trên tay chúng ta lại còn nhiều lá bài khác.

Trường hợp nầy chúng ta không thể bỏ nhũng lá thừa ấy, mà vẫn tiếp tục cho đến lúc không còn lá nào trên tay chúng ta mới thôi. Dĩ nhiên trong quẻ sẽ xó trên 13 lá và chiếu theo nguyên tắc căn bản quẻ phải có con số lẻ, nên khi đó được số sau cùng trong quẻ chúng ta cần xem lại.

Nếu quẻ có số lẻ, chúng ta chỉ tìm lá bài tượng trưng đem về phía phải, nghĩa là ở chót các lá. Nhưng nếu quẻ có số lẻ, mà không có lá bài tượng trưng trong quẻ, chúng ta không thể tìm ngay lá tượng trưng trong số các lá đã loại. Ngược lại, ta phải bóc một lá khác trong số đã loại ấy, đặt vào phía phải ở chót các lá trong quẻ. Truongf hợp nếu bất ngờ lá bài bóc ra lại đúng lá lá bài tượng trưng, chunga ta không thể đặt ở chót các lá vì như thế quẻ sẽ có số chẵn, trái nguyên tắc căn bản, nên chúng ta phải đặt lá tượng trưng nầy trên các lá để cho quẻ vẫn giữ nguyên con số lẻ.

Nếu lá bóc được chỉ là lá thông thường khác, chúng ta cứ đặt vào sau cùng các lá trong quẻ, sau đó lại tìm trong số các lá bị loại ấy lá bài tượng trưng đặt sau lá vừa bóc, dĩ nhiên ở phía phải và ở chót các lá.

Nếu quẻ có số chẵn, chúng ta cũng tìm lá bài tượng trưng. Trường hợp trong quẻ có số chẵn mà không có lá bài tượng trưng thì thật giản dị, chúng ta chỉ tìm lá bài tượng trưng trong số các lá bị loại, dặt vào chót quẻ để cho quẻ có số chẵn.

Trường hợp có số chẵn mà trong quẻ lạu có lá bài tượng trưng, chúng ta phải bóc 1 lá trong những lá bị loại thay vào chỗ của lá tượng trưng và đem lá tượng trưng về phía phải ở chót quẻ. Như thế quẻ có con số lẻ, đúng theo nguyên tắc căn bản.

Một điềm thật đặc biệt, chúng ta cần ghi nhớ là con số qui định cho quẻ nầy tối thiểu là 13 và tối đa là 19.

Cho nên khi rút đi rút lại nhiều lượt, nếu giữa chừng trên tay chúng ta vẫn còn bài mà trong quẻ đã có con số tối đa 19, thì chúng ta sẽ phải ngừng lại. Dù còn bao nhiêu lá trên tay cũng đều loại cả và bắt đầu phân tách ý nghĩa của những lá đã dàn được.

Trước khi đề cập đến việc phân tách ý nghĩa của quẻ, chúng ta cũng cần biết giá trị của những lá bài tượng trưng như sau:

Già Cơ:           tượng trưng người đàn ông đứng tuổi hoặc có vợ, có nước da trắng.

Già chuồn:     tượng trưng người đàn ông đứng tuổi hoặc có vợ, có nước da ngâm, hoặc đen

Già Bích:       tượng trưng người đàn ông góa vợ

Đầm Cơ:        tượng trưng người đàn bà đứng tuổi hoặc có chồng, có nước da trắng.

Đầm chuồn:  tượng trưng người đàn bà đứng tuổi hoặc có chồng, có nước da ngâm, hoặc đen

Già Bích:       tượng trưng người đàn bà góa chồng

Bồi Cơ:           tượng trưng người thanh niên chưa vợ, có nước da trắng.

Bồi chuồn:     tượng trưng người thanh niên chưa vợ, có nước da ngâm hoặc đen

Tám Cơ:        tượng trưng người thiếu nữ chưa chồng, có nước da trắng.

Tám chuồn:   tượng trưng người thiếu nữ chưa chồng, có nước da ngâm hoặc đen

Đến lượt phân tách ý nghĩa của quẻ, chúng ta khởi sự nhận xét giá trị từ lá bài đầu tiên nằm ở tận cùng phía trái phân tách ý nghĩa riêng rẽ từng lá và ý nghĩa kết hợp của những lá kế cận hoặc những sự gặp gỡ tay tư, tay ba, tay đôi v. v.

Chúng ta thử lấy một thí dụ, sau khi dàn xong, chúng ta có một quẻ như thế nầy:

8 chuồn (đ) – 8 cơ (n) – 10 rô (n) – 9 rô (n) – ách rô (đ) – 10 cơ (n) – 10 bích (đ) – đầm bích (n) – 7 chuồn (n) – già cơ – (đ) – 8 rô (đ) – 7 rô (đ).

Người xem quẻ là một thiếu nữ chưa chồng, có nước da ngâm.

Điểm trước nhứt chúng ta thấy lá bài tượng trưng thiếu nữ là lá 8 chuồn (đ) đã có ngay tại lá đầu của quẻ.

Theo đùng nguyên tắc, chúng ta bóc 1 lá khác trong số những lá đã bị loại để thay vào chổ của lá 8 chuồn (đ), thí dụ chúng ta bóc được lá đầm rô (đ).

Thay lá đầm rô (đ) vào lá 8 chuồn (đ) và đem lá 8 chuồn (đ) về phía sau chót của quẻ, chúng ta có 1 quẻ đầy dủ như sau:

đầm rô (đ) – 8 cơ (n) – 10 rô (n) – 9 rô (n) – ách rô (đ) – 10 cơ (n) – 10 bích (đ) – đầm bích (n) – 7 chuồn (n) – già cơ (đ) – 8 rô (đ) – 7 rô (đ) - 8 chuồn (đ).

Nhìn vào lá bài tượng trưng (8 chuồn đ) chúng ta thấy rõ thiếu nữ xem quẻ đang thắc mắc điều gì rồi.

Lá 8 chuồn đ có nghĩa là thiếu nữ có nước da ngâm nầy vừa nnhaanj được sự hứa hẹn hôn nhân.

Chúng ta khởi sự phân tách khởi sự của cuộc hứa hẹn ấy như sau:

Đầm rô (đ):      Một người đàn bà có nuocs da trắng luôn luôn theo duổi phá khuấy cuộc hứa hôn này.

Tám cơ (n):      Sau một thời gian đeo đẳng, người đàn bà nầy bị tách rời hoặc vì lẽ nầy hay lẽ nọ.

Mười rô (n):      Người đàn bà nầy có cái cớ đã kéo dài cuộc hứa hẹn hôn nhân.

Chín rô (n):        Tuy nhiên chưa phải là nguy cơ

Ách rô (đ):        cho nên người thiếu nữ xem quẻ của chúng ta mới vừa nhận được tin (hoặc sắp sửa nhận được tin)

Mười cơ (n):     Tin nầy thật vui báo cho thiếu nữ biết ý nguyện sắp đạt thành

Mười bích (đ):  Mặc dầu vậy, quẻ nầy cũng khuyên thiếu nữ nên kín đáo, đừng hở môi với một ai, nhứt là những người thân

Đầm bích (n):    vì bên cạnh thiếu nữ lúc nào cũng có kẻ rình rập, nghe ngóng những chuyện riêng tư của thiếu nữ để chực khuấy rối,

Bảy chuồn (n):Càng nguy hiểm hơn nữa cho thiếu nữ là kẻ rình rập nầy lại có tài ngôn ngữ dịu ngọt có thể làm thiếu nữ lầm nghe những lời hứa hẹn dối trá.

Già cơ (đ):        Nhưng vẫn không làm hại được người thiếu nữ của chúng ta, vì thiếu nữ được một người có uy thế đỡ đầu cho cuộc hôn nhân nầy

Tám rô (đ):       nên chung cuộc rối, thiếu nữ cũng gặt hái được sự thành tựu hoàn toàn hạnh phúc nhờ sự đỡ đầu ấy.

Bảy rô (đ):        Càng hạnh phúc hơn nữa cho thiếu nữ là vừa nhận được tin vui về hôn nhân lại tình cờ trúng số.

Giải thích xong ý nghĩa riêng rẽ của các lá bài trong quẻ, chúng ta lại phân tách tổng hợp giá trị ấy để ước đoán thời gian có thể xảy ra, lâu hay mau.

Chúng ta có:

Tám cơ

Bên trái: 1 lá Rô               ý trung nhân đang theo đuổi với cuộc tình đầu môi chót lưỡi.

Bên phải: 1 lá Rô              vì sự theo đuổi nầy mà thiếu nữ phải gánh chịu sự đau khổ vì hôn nhân chậm thành tựu

Mười rô

Bên trái: 1 lá Cơ               Nhưng rối thiếu nữ bỗng nhiên nhận được sự bảo đảm chắc chăn về cuộc hôn nhân nầy.

Bên phải: 1 lá Rô              Tiếp theo là cuộc du lịch

Chín rô

Bên trái: 1 lá Rô               Những tưởng cuộc du lịch nầy sẽ đem lại hoàn toàn thành công như ước nguyện nào ngờ lại là cuộc du lịch buồn, có thể do lời trách móc của đôi bên.

Bên phải: 1 lá Rô              Do đó cuộc hôn nhân bị hoãn lại trong thời gian hơi xa, tuy không gãy đổ

Ách rô

Bên trái: 1 lá Rô               Sau đó thư từ qua lại, toàn là thơ không vui

Bên phải: 1 lá Cơ              Nhưng nhờ người bạn rất thân báo tin kịp lúc về sự hiểu lầm của 2 người

Mười cơ

Bên trái: 1 lá Rô               Nhờ đó mà sự hiểu lầm chấm dứt mở đầu cho những dự tính mới về cuộc hôn nhân bảo đảm nhiều hạnh phúc nầy.

Bên phải: 1 lá Bích            Kèm theo là sự bảo về tiền bạc

Mười bích

Bên trái: 1 lá Cơ               Thời gian nầy lại là thời gian người ý trung nhân xa lìa người tình của mình dù là thứ tình ở đầu môi chót lưỡi.

Bên phải: 1 lá Bích            Vì lẽ đó nên vẫn chịu nhiều khổ tâm

Đầm bích

Bên trái: 1 lá Bích             Rồi trở thành căm hờn

Bên phải: 1 lá Chuồn         Nhứt là sau cuộc tan rã, người ý trung nhân nầy lại lâm vào cảnh thiếu thốn về tiền bạc.

Bảy chuồn

Bên trái: 1 lá Bích             Nên gặp nhiều lôi thôi rắc rối

Bên phải: 1 lá Cơ              Mọi tình trạng bây giờ được người yêu (người thiếu nữ xem quẻ) giải quyết một cách thỏa đáng.

Già cơ

Bên trái: 1 lá Chuồn          Tiền bạc nầy không do của chính thiếu nữ trong cuộc

Bên phải: 1 lá Rô              Mà do cuộc viếng thăm của người bạn tốt, nhơn được hay biết về hoàn cảnh của ý-trung nhân của thiếu nữ tức bạn mình.

Tám rô

Bên trái: 1 lá Cơ               Dù cuộc viếng thăm chỉ tình cờ và ngắn ngủi, nhưng tâm tình vẫn đậm đà.

Bên phải: 1 lá Rô              nên sẵn sàng giúp đỡ để đánh tan mọi sự bất lợi cho bạn mình.

Bảy rô

Bên trái: 1 lá Rô               Nhờ đó mọi thương tổn cũng như hiểu lầm giữa cuộc hôn nhân được chấm dứt và hạnh phúc trở về với tầm tay và tin tức về cuộc hôn nhân đã đến (hoặc sẽ đến) trong ước nguyện của thiếu nữ xem quẻ.

Trở lên là một trong các thể thức phân tách ý nghĩa của phương pháp dàn 3 lá trong quẻ 32 lá.

Còn một thể thức khác nữa mà chúng ta cũng cần biết là thể thức định nghĩa từng phần 5 lá.

Thể thức nầy được xây dựng như sau:

Sau khi rút lần lượt và loại ra những lá không được chọn y như đã làm ở phần trên, chúng ta có 1 quẻ gồm 13 lá. Chỉ khác có mooth điều là 13 lá nầy thay vì lật ngữa, chúng ta úp cả lại, không được biết trước một lá nào.

Khi đã dàn xong thành quẻ, chúng ta một người xem chọn một lá bằng tay trái, bất cứ lá nào tự tay người nầy đem lá ấy đặt vào sau chót quẻ, ở phía phải, lá bài nầy vẫn úp lại.

Xong phần việc nầy, chúng ta tìm trong số các lá đã loại rs từ trước tìm lá bài tượng trưng người xem quẻ đặt vào chổ trống, vừa lấy đi một lá. Lá bài tượng trưng nầy lật ngữa lên.

Chúng ta lại mời người xem lựa chọn theemmootj lá khác cũng bằng tay trái và đem lá bài ấy về phía sau cùng của quẻ vẫn úp như trước.

Lần nầy chúng ta mời người xem quẻ rút một lá trong số các lá đã loại ra từ trước bất cứ lá nào và lật ngửa lên, đặt vào chổ trống vừa lấy đi một lá. Lá bài thứ nhì lật ngửa nầy tượng trưng gia đình người xem quẻ.

Lại một lần nữa, chúng ta mời người xem quẻ rút một lá trong số các lá đã loại ra, bất cứ lá nào, đồng thời chọn thêm 1 lá trong quẻ đem về phía sau cùng úp ở tay phải và đặt ngửa lá vừ rút được vào chổ troogns ấy. lá lật ngửa thứ 3 nầy là lá tượng trưng những điều mơ ước, hay chờ mong của người xem quẻ.

Lần thứ tư, chúng ta lại mời người xem quẻ dùng tay trái chọn một lá trong quẻ đem về phía chót quẻ và vẫn úp lại. Chỗ trống vừa được lấy đi sẽ được lấp bằng một lá khác do người xem quẻ chọn trong số các lá bài đã loại ra, khi đặt vào chổ trồng nầy lá bài được lật ngửa lên. Lá thư tư lật ngửa là lá bài tượng trưng những biến chuyến sẽ xảy ra cho người xem quẻ.

Lần thứ năm và cũng là lần sau cùng, chúng ta mời người xem quẻ chọn một lá trong quẻ đem về sau chót pjias phải và úp lại. Cùng lúc chọn một lá khác trong số các lá bị loại đặt vào chỗ trống và lật ngửa lên. Lá thư năm nầy là lá tượng trưng những chuyện bất ngờ.

Bây giờ nhìn vào quẻ, chúng ta có 5 lá ngửa, còn tất cả lá khác đều úp.

Phần việc còn lại là phân tách ý nghĩa của quẻ.

Việc phân tách nầy được bắt đầu bằng lá bài tượng trưng người xem quẻ. Chúng ta đếm 1, lá tượng trưng 2, 3, 4, 5 và dừng lại ở lá thứ 5 nầy để giải nghĩa những điều may rủi, thành bại của người xem quẻ. Nguyên tắc giải nghĩa nầy cũng căn cứ vào ý nghĩa riêng rẽ từng lá rối đến ý nghĩa liên kết giữa lá trái và lá phải, hoặc những giá trị gặp gỡ tay tư tay ba hay tay đôi, nếu có.

Phân tách xong giá trị lá bài tượng trưng người xem quẻ chúng ta bước sang lá bài thứ nhì, tượng trưng gia đạo người nầy. chũng đém 1 khởi sự từ lá bài ấy, 2, 3, 4, 5 và ngưng lại ở lá thứ 5 để quyết đoán những việc xảy ra cho gia đình người xem quẻ. Thể thức phân tách giá trị cũng vẫn như thể thức trước.

Giai đoạn thứ 3 bắt đầu đếm 1 từ lá tượng trưng những điều mong ước, đợi chờ của người xem quẻ. Đếm từ 1 tới 5 và dừng lại ở lá thứ 5 để phân tách ý nghĩa những sự mong chờ nầy.

Việc làm kế đó là đếm từ lá tượng trưng những biến chuyển sắp xáy ra cho người xem quẻ. Vẫn bắt đầu đếm ngược tại lá bài ấy đến lá thứ 5 ngừng lại, giải thích ý nghĩa của những biến chuyển.

Còn lại một việc sau cùng là lá bài tượng trưng những bất ngờ của người xem quẻ. Vẫn đếm 1 từ lá bài ấy, đến lá thứ 5 ngừng lại vè phân tách ý nghĩa, hoặc ước đoán thời gian xáy ra những chuyện bất ngờ, tùy theo những lá bài kế tiếp nói lên hoặc tiên liệu những bất ngờ ấy.

Thế là xogn phương pháp thứ nhì trong thể thức 3 lá của quẻ 32 lá.

Chúng ta bước sang phương pháp dàn 7 lá trong quẻ nầy.

2    – PHƯƠNG PHÁP 7 LÁ

Phương pháp dàn 7 lá trong quẻ 32 lá gần giống như phương pháp 7 lá trong 52 lá.

Sau khi xào xong 32 lá, chúng ta trao cho người xem quẻ chẻ lấy bằng tay trái khi chẻ xong, đã vừa ý, người xem quẻ trả lại chúng ta bóc 6 lá trên hết bỏ sang bên và lấy lá thứ 7 sắp vào quẻ làm lá đầu tiên. Kế đó chúng ta cũng bỏ 6 lá tiếp theo và lấy lá thứ 7 đặt vào phía phải của lá.

Chúng ta lại bỏ thêm 6 lá và cũng lấy lá thứ 7 dặt vào ngôi thứ 3 của quẻ ở phía phải và sau 2 lá sẵn có.

Chúng ta bỏ 6 lá nữa và lấy lá thứ 7 đặt vào phía phải của 3 trong quẻ.

Bây giờ chúng ta có 4 lá bài trong quẻ và trên tay chúng ta cũng còn lại 4 lá. Chúng ta đếm 1, 2, 3, 4 và xào chẻ những lá đã loại ra từ trước đếm tiếp theo 5, 6. bỏ 6 lá nầy sang bên, chúng ta lấy lá thứ 7 xếp vào làm lá thứ 5 của quẻ vẫn ở phía phải của 4 lá trước.

Chúng ta lại tiếp tục đếm 1 đến 6 và loại 6 lá ấy ra lấy lá thứ 7 cho vào quẻ làm lá thứ 6.

Xong chúng ta đếm them 1 đến 6 và bỏ 6 lá sang bên, lấy lá thứ 7 cho vào quẻ làm lá thứ 7.

Chúng ta vẫn tiếp tục loại 6 lá và lấy lá thứ 7 cho vào làm lá thứ 8 của quẻ.

Hết lá thứ 8 trong quẻ, trên tay chúng ta cũng không còn lá nào. Chúng ta lại lấy 24 lá bài đã loại ra từ trước, xào xher và tiếp tục đếm từ 1 đến 6, loại 6 lá nầy ra, lấy lá thứ 7 cho vào làm lá thứ 9 của quẻ.

Công việc tuần tự như thế đến lần thứ 3 thì trên tay chúng ta không còn lá nào, trong quẻ đủ 12 lá và số những lá bị loại là 20.

Chúng ta tìm trogn quẻ lá bài tượng trưng người xem quẻ (những lá bài tượng trưng nầy, chúng ta đã biết qua trong phần trước, nghĩa là: nếu người xem quẻ là đàn ông có nước da ngâm hoặc đen thì lá bài tượng trưng sẽ là lá già bích hay già chuồn. Người xem quẻ là đàn ông có nước da trắng thì lá tượng trưng là già cơ hay già rô. Nếu người xem quẻ là đàn bàcó nước da ngâm hoặc đen, thì lá bài tượng trưng sẽ là lá đầm bích hay dầm chuồn. Người xem quẻ là đàn bà có nước da trắng, lá tượng trưng là lá đầm cơ hay đầm rô. Nếu trong quẻ không có những lá trên đây, chúng ta có thể thay thế bằng lá 7 cơ hoặc 7 chuồn cho cả đàn ông lẫn đàn bà, chỉ phân biệt nước da trắng thì 7 cơ, còn nước da đen lá 7 chuồn). Trường hợp tất cả các lá nầy đều không có chúng ta đành dàn quẻ trở lại từ đầu.

Khi quẻ dàn xong, chúng ta cũng tìm lá bài tượng trưng.

Nếu lần dàn bài thứ nhì mà vẫn khoogn có những lá bài ấy trong quẻ, cjungs ta phải dàn thêm lần thứ ba.

Nhưng lần thứ ba là lần chót, dù không có các lá tượng trưng trong quẻ, quẻ cũng vẫn được xem là đúng nguyên tắc, tuy nhiên lần này thay vì tìm lá bài tượng trưng trong quẻ, chúng ta tìm ở những lá bài đã loại, lấy lá tuongj trưng cho vào sau quẻ ở phía phải, gọi là lá thứ 13.

Quẻ đã lập thành, chúng ta bắt đầu phân tách ý nghĩa.

Trước hết chúng ta tìm trong quẻ những lá đồng giá trị như: 2 già, 3 già, 4 già hoặc 2 đầm, 3 đầm, 4 đầm hoặc 2 bồi, 3 bồi, 4 bồi hoặc 2 mười, 3 mười, 4 mười v. v.

Xogn phần việc nầy, chúng ta khởi sự đếm 1 tại lá bài tượng trưng (nếu lá bài tượng trưng nằm ở sau cúng tức lá 13, chúng ta cũng vẫn đếm 1. Dĩ nhiên lá 2 sẽ là lá đầu tiên của quẻ và là lá thứ 2 sau lá bài tượng trưng).

Đếm 1 tại lá bài tượng trưng, 2 lá kế tiếp ở phía phải, 3 lá kế đó, 4 lá tiếp theo và 5, 6, 7. Chúng ta ngừng tại lá thứ 7 để phan tách ý nghĩa và giá trị của giai đoạn đầu.

Phân tách xong, chúng ta lại tiếp tục đếm 1 tại lá tiếp theo lá thứ 7 (tức lá thứ 8 trong quẻ). Vẫn liên tiếp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, và ngưng lại tại lá 7 nầy để phân tách ý nghĩa và giá trị của giai đoạn 2.

Phân tách xong, chúng ta lại tiếp tục đếm 1 tại lá tiếp theo lá thứ 7 của lần thứ nhì. Mỗi lần đếm đều ngưng lại tại lá thứ 7 để phân tách giá trị của giai đoạn kế tiếp.

Đến khi náo lá thứ 7 trở về đúng vị trí của lá tượng trưng quẻ mới chấm dứt.

Chúng ta có thể tưởng tượng việc phân tách nầy lá một vòng tròn luân chuyển từ lá bài tượng trưng nên khi trở về đúng vào lá tượng trưng, nghĩa là điểm xuất phát, thì quẻ chấm dứt để bước sang giai đoạn giải thích về hoàn cảnh, gia đạo tương ai và những chuyện bất ngờ sẽ xảy ra cho người xem quẻ.

Để giúp quí bạn có dịp thực nghiệm mà không sợ sai lầm, chúng tôi xin đưa ra một quẻ cụ thể.

Thí dụ sau khi dàn xogn quẻ, chúng ta có 12 lá bài theo thứ tự như sau:

10 cơ (đ) – già bích (đ) – 7 cơ (n) – già chuồn (đ) – 9 cơ (n) – 8 rô (n) – đầm cơ (n) – 10 rô (đ) – ách bích (n) – 7 chuồn (đ) – 9 bích (n) – bồi rô (n) –

Chúng ta tìm lá bài tượng trưng. Người xem quẻ là một thiếu nữ trắng đẹp, lá tượng trưng là lá đầm cơ (n).

Theo nguyên tắc căn bản, chúng ta bắt đầu đếm 1 tại lá đầm cơ, 2 mười rô, 3 ách bích, 4 bảy chuồn, 5 chín bích, 6 bồi rô, 7 mười cơ. Chúng ta ngừng lại ở lá nầy và ghi vào giấy:

10 cơ (đ)….chuyện dự tính hôn nhân vui

Chúng ta lại đếm: 1 già bích, 2 bảy cơ, 3 già chuồn, 4 chín cơ, 5 tám rô, 6 đầm cơ, 7 mười rô. Chúng ta ngừng lại ở lá nầy và ghi vào giấy:

10 rô (đ)…..đem lại niềm tin mãnh liệt.

Chúng ta đếm: 1 ách bích, 2 bảy chuồn, 3 chín bích, 4 bồi rô, 5 mười cơ, 6 già bích, 7 bảy cơ. Chúng ta ngừng lại và ghi:

7 cơ (n)…..có cuộc viếng thăm của người đẹp.

Chúng ta đếm: 1 già chuồn, 2 chín cơ, 3 tám rô, 4 đầm cơ, 5 mười rô, 6 ách bích, 7 bảy chuồn. Chúng ta ngừng lại và ghi:

7 chuồn (đ)…..bị quyễn rũ vì nhẹ dạ.

Chúng ta đếm: 1 chín bích, 2 bối rô, 3 mười cơ, 4 già bích, 5 bảy cơ, 6 già chuồn, 7 chín cơ. Chúng ta ngừng lại và ghi:

9 cơ (n)…..vài phiền toái nhỏ.

Chúng ta đếm: 1 tám rô, 2 đầm cơ, 3 mười rô, 4 ách bích, 5 bảy chuồn, 6 chín bích, 7 bồi rô. Chúng ta ngừng lại và ghi:

Bồi rô (n)…..một tin bất ngờ trái với mong ước.

Chúng ta chấm dứt đợt tìm ý nghĩa đầu tiên ở đây vì nếu đếm thêm lá thứ 7 sẽ đúng vào đầm cơ là lá bài tượng trưng.

Chúng ta gom phần đúc kết ý nghĩa lại và chúng ta có bảng chiết tính dưới đây:

Đầm cơ (n)….. lá bài tượng trưng (cuộc tình e ngại dang dở)

Mười cơ (đ)….dự tính hôn nhân đang vui

Mười rô (đ)…..đem lại niềm tin mãnh liệt

Bảy cơ (n)…..sau đó có cuộc viếng thăm của một thiếu nữ.

Bảy chuồn (đ)…..bất ngờ người trong cuộc bị quyễn rũ.

Chín cơ (n)…..phiền toái bắt đầu xảy ra.

Bồi rô (n)…..sau đó là một tin trái với sự mong ước.

Bảng chiết tính nầy cho chúng ta thấy người trong cuộc đang thắc mắc về việc gì rồi, và đến thăm hỏi chúng ta.

Chúng ta phải giải quyết bằng cuộc thăm dò trong giai đoạn thứ nhì, vẫn bắt đầu từ lá tượng trưng. Chúng ta có những ý nghĩa như sau:

Mười rô

Bên trái: 1 lá Cơ                   thành công trong ái tình

Bên phải: 1 lá Bích                cuộc du lịch về hạnh phúc được tổ chức, nhưng rủi thay có điều không hay xảy ra.

Ách bích

Bên trái: 1 lá Rô               đang vui bỗng có thơ nhà báo tin về công việc.

Bên phải: 1 lá Chuồn         giữa lúc gia đình đang yên lành

Bảy chuồn

Bên trái: 1 lá Bích             bỗng gặp trở ngại về sản nghiệp

Bên phải: 1 lá Bích            do một vụ kiện gây ra mặc dù sau đó vẫn thắng kiện.

Chín bích

Bên trái: 1 lá Chuồn          vì kẻ gây sự bất ngờ đã chết

Bên phải: 1 lá Rô              trong lúc cuộc diện chưa ngã ngũ lại nhận được thơ mất vui.

Bồi rô

Bên trái: 1 lá Bích             mà nguyên nhân là việc phiền phức

Bên phải: 1 lá Cơ              vì có sự gièm pha là người tình sắp vui duyên mới.

Mười cơ

Bên trái: 1 lá Rô               đang dự tính xây hạnh phúc vơi cuộc tình nầy

Bên phải: 1 lá Bích            vì mồi phú quí, lợi lộc câu nhữ

Già bích

Bên trái: 1 lá Cơ               chuyện lòng càng gặp sóng gió

Bên phải: 1 lá Cơ              chung qui bởi người bạn thâm tình muốn xen vào cuộc.

Bảy cơ

Bên trái: 1 lá Bích             tạo lo lắng dồn dập không thể tưởng

Bên phải: 1 lá Chuồn         giữa cơn sóng gió bất ngờ gặp may mắn

Già chuồn

Bên trái: 1 lá Cơ               dong rủi đưa đến sự giao thiệp hữu ích

Bên phải: 1 lá Cơ              có người bạn mới tận tình nâng đỡ

Chín cơ

Bên trái: 1 lá Chuồn          vừa tìm cách hóa giải sự hiểu lầm

Bên phải: 1 lá Rô              vừa đem lại sự thành công quí báu

Tám rô

Bên trái: 1 lá Cơ               chung cuộc tuy tình bạn trong một sớm một chiều

Bên phải: 1 lá Cơ              nhưng mang lại thắng lợi to tát về mọi phương diện.

Sau đợt phân tách chung kết, chúng ta thấy chuyện lòng của người thiếu nữ trong cuộc lúc đầu gawpjnhieeuf trở ngại ê chề nhưng sau cùng lại được hoàn toàn may mắn.

3    – PHƯƠNG PHÁP 15 LÁ

Sau thể thức 7 lá, chúng ta tìm hiều về phương pháp dàn 15 lá trong quẻ bài 32 lá.

Như thường lệ, chúng ta trộn, xào và sau khi chẻ xong, chúng ta chia bộ bài làm hai phần đồng nhau, mỗi phần 16 lá.

Chúng ta trao cho người xem quẻ chọn một phần, còn 1 phần loại sang bên.

Bây giờ chúng ta lấy lá đầu tiên của phần được chọn để riêng một chổ, gọi là lá bất ngờ. Còn lại 15 lá, chúng ta trải ra thành quẻ từ trái sang phải. Nếu trong số 15 lá này khi trải ra không thấy lá bài tượng trưng người xem quẻ, chúng ta phải làm lại từ đầu.

Nếu đã có lá tượng trưng trong quẻ, chúng ta bắt đầu tìm những lá đồng giá trị như: già, đầm, bồi v.v để định nghĩa sự gặp gỡ tay đôi, tay ba hay tay tư.

Xong phần việc này, chúng ta khởi sự từ lá bài tượng trưng đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và ngừng lại lá 7 để định nghĩa lá nầy.

Thể thức phân tách thành từng đợt 7 lá y hệt như chúng ta vừa làm ở phương pháp dàn 7 lá trong phần trước.

Đến khi nào lá thứ 7 chót dừng lại tại lá tượng trưng quẻ được chấm dứt và ý nghĩa của sự phân tách giá trị đợt đầu kể như đã xong. Chúng ta bước sang đợt nhì bằng cách gom hết 15 lá bài lại xào, chẻ và làm thành 3 nhóm, mỗi nhóm 5 lá. Điều cần thiết là cả 3 nhóm đều được úp lại.

Xong đâu đấy, chúng ta rút lá đầu của mỗi nhóm nhập lại với lá bất ngờ mà chúng ta để riêng từ trước, làm thành một khóm gọi là khóm bất ngờ gồm 4 lá.

Bây giờ chúng ta có 4 nhóm, mỗi nhóm đồng đều 4 lá. Chúng ta mời người xem quẻ chọn lấy: 1 khóm về hoàn cảnh – 1 khóm về gia đạo – 1 khóm về tương lai, dĩ nhiên nhóm bất ngờ đã có, nên khỏi chọn.

Việc sau cùng là lật các lá của từng khóm và lần lượt phân tách giá trị riêng rẽ của mỗi khóm cho mỗi hoàn cảnh.

4    – PHƯƠNG PHÁP 21 LÁ

Bộ bài 32 lá, sau khi xào, chẻ xong, loại 11 lá đầu ra và trải 21 lá còn lại thành quẻ, vẫn theo thứ tự từ trái sang phải.

Tìm trong quẻ không thấy lá tượng trưng thì phải xào và dàn lại.

Nếu đã có lá tượng trưng trong quẻ, chúng ta bắt đầu phân tách ý nghĩa của từng lá theo thứ tự từ trái sang phải và những lá đứng hoặc ngược đầu.

Lá thứ 21 chỉ dùng cho việc bất ngờ nên ý nghĩa của nó là ý nghĩa của sự bất ngờ có thể xảy ra cho người xem quẻ.

Khi giải thích xong đợt đầu, chúng ta gom tất cả lại, xào chẻ và chia thành 3 khóm mỗi khóm 6 lá, còn lại 3 lá để riêng thành khóm bất ngờ.

Trong 3 khóm 6 lá, chúng ta mời người xem quẻ chọn một khóm tượng trưng, tức là khóm quyết định hoàn cảnh của người ấy.

Khóm thứ nhì do chúng ta chonjlamf khóm định nghĩa về gia đạo của người xem quẻ.

Khóm thứ 3 định nghĩa những điều mong ước. dĩ nhiên mỗi khóm vẫn được phân tách riêng rẽ theo ý nghĩa từng lá và theo ý nghĩa những lá đi kèm.

5    – PHƯƠNG PHÁP HỖN HỢP

Đây là một phương pháp được xem là xuất sắc nhứt vì vừa tìm được ý nghĩa của quẻ giải thích những điều thắc mắc vừa hạn định được thời gian hiệu lực của những việc xảy ra trong bao nhiêu ngày.

Phương pháp nầy mệnh danh là phương pháp Eteilla vài do nhà bóc bói lỗi lác khét tiếng Eteilla nghiên cứu, được mọi người xem là phương pháp gần nhứt với nguồn gốc Tarot, gọi thông thường là phương pháp hỗn hợp.

Hiện nay phương pháp nầy rất thạnh hành vì được nhiều người ưa thích.

Sau đây là lối dàn quẻ hỗn hợp:

Với 32 lá bài sẵn có, chúng ta lấy 1 tờ giấy cứng (carton) cắt đúng theo khuôn khổ lá bài và đánh số vào lá giấy này là 1. Nghĩa là kể cả lá đặc biệt, chúng ta có 33 lá bài.

1                  2              3              4              5

Lá giấy  –  ách rô   -   già rô   -  đầm rô  -  bồi rô

    6                 7              8               9

Mười rô   -   chín rô   -   tám rô   -   bảy rô

(Không số)            10                    11                   12                   

Ách cơ     -     già cơ      -       đầm cơ       -       bồi cơ

    13                      14                    15                 16

Mười cơ      -       chín cơ       -     tám cơ       -      bảy cơ

BÍCH

(Không số)            17                    18                   19                   

Ách bích   -   già bích     -       đầm bích    -     bồi bích

    20            (Không số)             21                       22

Mười bích   -    chín bích     -     tám bích      -     bảy bích

CHUỒN

23               24                       25                 26                  

Ách chuồn  -   già chuồn    -     đầm chuồn   -    bồi chuồn

    27                 28                     29                    30

Mười chuồn  -  chín chuồn    -    tám chuồn    -    bảy chuồn

Chúng ta thấy những lá ách cơ, ách bích và 9 bích đều không ghi số và lá chót của bộ bài 32 lá lá Bảy Chuồn được đánh số 30.

Đánh xong các số, chúng ta xào, chẻ tất cả 33 lá (32 lá bài và 1 lá giấy) lấy 2 lá chót để riêng làm lá bất ngờ và lấy 12 lá đầu trải ra thành quẻ nhưng lần này chúng ta cần đặc biệt ghi nhớ là trải từ phải sang trái, nghĩa là thứ nhất ở tột cùng phía phải, lá nhì ở phía trái của lá nhất, lá ba ở phía trái của lá nhì, lá tư ở phía trái của lá ba v. v. đến lá sau cùng là lá 12 ở tột cùng phía trái.

Dàn xong, chúng ta tìm lá tượng trưng trong quẻ, nếu có, quẻ được xem là đúng nguyên tắc căn bản, nếu không ó chúng ta phải làm lại từ đầu, đến khi nào có lá bài tượng trưng trong quẻ mới thôi.

Khi quẻ đã thành, chúng ta giải thích ý nghĩa bằng từng đợt 5 lá, vẫn khởi đầu bằng lá tượng trưng nhuwngtuwf phải sang trái, nghĩa là ngược lại với các lối giải thích mà chúng ta đã biết qua từ trước.

Thí dụ chúng ta có một quẻ đã dàn xong như sau:

Đầm cơ (đ) – 10 rô (đ) – ách bích (đ) – 8 cơ (n) – ách rô (n) – bồi chuồn (n) – đầm chuồn (n) – 9 rô (đ) – 9 bích (đ) – ách cơ (n) – già bích (n) – bối rô (n).

Người xem quẻ là một thiếu nữ có nươc da ngâm ngâm, chúng ta tìm thấy lá bài tượng trưng là đầm chuồn đã có trong quẻ.

Chúng ta bắt đầu đếm: 1 đầm chuồn, 2 bồi chuồn, 3 ách rô, 4 tám cơ, 5 ách bích. Ngừng lại tại đây chúng ta ghi:

Ách bích (đ)…thực hiện khác vọng bằng mưu mẹo.

Chúng ta đếm thêm: 1 mười rô, 2 đầm cơ, 3 bồi rô, 4 già bích, 5 ách cơ. Ngừng tại đây, chúng ta ghi:

Ách cơ (n)…..xáo trộn giữa bạn bè.

Chúng ta đếm tiếp: 1 chín bích, 2 chín rô, 3 đầm chuồn, 4 bối chuồn, 5 ách rô. Ngừng tại đây, chúng ta ghi:

Ách rô (n)..có sự quấy nhiễu.

Chúng ta tiếp tục đếm: 1 tám cơ, 2 ách bích, 3 mười rô, 4 đầm cơ, 5 bồi rô. Ngừng tại đây, chúng ta ghi:

Bồi rô (n) …. Tin mong đợi trái với bao nhiêu hy vọng của mình (tức của người xem quẻ).

Chúng ta đếm nữa: 1 gìa bích, 2 ách cơ, 3 chín bích, 4 chín rô, 5 đầm chuồn. Chúng ta ngừng lại và ghi:

Đầm chuồn (n)… gặp người đàn bà hư hỏng nên coi chừng, đừng liều lĩnh tin mà mắc.

Như đã biết đầm chuồn là lá bài tượng trưng, nên việc ghi nhận được chấm dứt tại đây và chúng ta có bản chiết tình như sau:

Đầm chuồn (n)… (người xem quẻ)…gặp người bạn xấu là một kẻ đàn bà hư hỏng, cần đề phòng đừng liều lĩnh mà mắc.

Ách bích (đ)…vào cạm bẫy của người đàn bà định thực hiện khác vọng bằng mưu mẹo.

Ách cơ (n)…..bắt đầu bằng việc gây xáo trộn giữa bạn bè.

Ách rô (n)… sanh nhiều quấy nhiễu phiền toái.

Bồi rô (n) …. Nên dù (người xem quẻ) đang mong đợi tin tức nhưng những tin tức ấy một khi về đến cũng chỉ là tin trái với bao nhiêu hy vọng của mình.

Ghi xong bản chiết tính, chúng ta trộn 12 lá bài lại xào, chẻ, chia thành 4 khóm mỗi khóm 3 lá và đặt vào 4 góc như mootj hình vuông rồi mời người xem quẻ chỉ định từng khóm:

- Khóm thứ nhứt ước đoán hoàn cảnh của người xem quẻ.

- Khóm thứ nhì nói về gia đạo.

- Khóm thứ ba trên liệu tương lai.

- Khóm tứ tư báo trước những chuyện bất ngờ.

Sau khi phân tách xong ý nghĩa riêng rẽ từng khóm, chúng ta tiếp tục tìm thời gian ứng nghiệm của quẻ.

Phương pháp rất giản dị. Chỉ cộng những con số ghi trong 12 lá bài của quẻ dàn được, chúng ta sẽ có thời gian ấy.

Thí dụ quẻ 12 lá chúng ta vừa dàn được ở trên là:

Đầm cơ (số 11), 10 rô (số 6), ách bích (không số), 8 cơ (số 15), ách rô (số 2), bồi chuồn (số 26), đầm chuồn (số 25), 9 rô (số 7), 9 bích (không số), ách cơ (không số), già bích (số 17), bối rô (số 5)

Cộng các số trên đây (những số nầy là số đã ghi vào các lá bài ở phần trước) chúng ta có:

11 + 6 + 15 + 2 + 26 + 25 + 7 + 17 + 5 = 114

Con số tìm được cho biết là trong 114 ngày quẻ sẽ ứng nghiệm.

Nguồn: Chơi Phong Thủy
Boi bai tay huong dan boi baiboi bai 32 la